Eurocable Holland b.v.
Calandstraat 90
3125 BB Schiedam
Tel +31 10 2621116
Fax +31 10 2459930
info@eurocable.nl
Privacyverklaring

Disclaimer en privacyverklaring

(versie 25-5-2018)

Inleiding en toepasselijkheid privacyverklaring
Om onze activiteiten goed uit te kunnen voeren, is het soms nodig om persoonsgegevens van u te
verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. Eurocable Holland B.V.
respecteert de privacy van u als bezoeker en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u
ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is van toepassing op de
verwerking van alle persoonsgegevens verkregen vanuit een bezoek aan en gebruik van de website
www.eurocable.nl. We verwerken de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en
regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring
wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke
rechten u heeft.

Wijze van verkrijging van persoonsgegevens
Eurocable Holland B.V. verzamelt slechts tot personen herleidbare informatie die uitdrukkelijk en
vrijwillig door de bezoeker ter beschikking is gesteld. Eurocable Holland B.V. verzamelt
persoonsgegevens door het uitlezen van een informatie- of contactaanvraag, door de verwerking van
sollicitaties en door het uitlezen van bepaalde acties of evenementen. Deze informatie kan o.a.
bestaan uit de naam, adres, bedrijfsnaam, bedrijfsadres, huidige functie, e-mailadres en
telefoonnummer van de bezoeker.

Doel van de verwerking
Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doelen, namelijk voor:

  • om goederen en diensten bij u te leveren;
  • om u te bellen voor het geval dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
  • communicatie en informatievoorziening;
  • het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze dienstverlening; 
  • de verbetering van onze diensten; 
  • facturering en incasso 

Bewaartermijn
Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nuttig is voor het doel waarvoor deze zijn
verstrekt (zie hiervoor de paragraaf ‘Doel van de verwerking’). Dit betekent dat uw
persoonsgegevens bewaard worden zolang deze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.
Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden (veelal 7 jaren), omdat wij ons moeten houden
aan wettelijke bewaarplichten (bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht).

Beveiliging
Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Eurocable Holland B.V. treft
voortdurend passende maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd
gebruik of wijziging ervan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en
richtlijnen.

Derden
De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden.
Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld tenzij er een wettelijke verplichting of
rechtvaardiging is zoals het afsluiten van een verwerkersovereenkomst. Onze werknemers zijn
verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Ook wordt uw emailadres
niet aan derden verstrekt.

Cookiebeleid
Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om eventuele
gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren, zodat u bij een volgend
bezoek niet opnieuw uw gegevens hoeft in te voeren. Deze website plaats geen "tracking-cookies" op
uw computer.
De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of
om u vooraf te laten weten wanneer er een cookie wordt geplaatst. Cookies kunnen ook verwijderd
worden, maar dat kunt u alleen zelf doen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. 

Verwerking binnen de EER
Wij zullen de persoonsgegevens alleen verwerken binnen de Europese Economische Ruimte, behalve
als u hierover met ons andere schriftelijke afspraken overeenkomt. Uitzondering hierop zijn situaties
waarin wij contactmomenten via onze website en/of social media pagina’s (zoals Facebook en
LinkedIn) in kaart willen brengen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld bezoekersaantallen en opgevraagde
webpagina’s. Uw gegevens worden door derden buiten de EU opgeslagen wanneer gebruik wordt
gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook. Deze partijen zijn ‘EU-VS Privacy Shield’-
gecertificeerd, zodat zij zich moeten houden aan de Europese privacyregelgeving. Overigens betreft
dit slechts een beperkt aantal gevoelige persoonsgegevens, met name uw IP-adres.

Uw rechten
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u hebben
(behoudens uiteraard indien dit eventuele wettelijke verplichtingen doorkruist). Verder kunt u
bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of
door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te
laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien u dit wenst.

Incidenten met persoonsgegevens
Als er sprake is van een incident (een zogenaamd datalek) aangaande de betreffende
persoonsgegevens dan stellen wij u, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de
hoogte indien er concrete kans is op negatieve gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer en de
verwezenlijking daarvan. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit datalek hebben
ontdekt of daarover door onze (sub)verwerkers zijn geïnformeerd.

Wijzigingen
Ongetwijfeld zal ons privacybeleid wel eens worden gewijzigd. De meest recente versie van de
privacyverklaring is logischerwijs de van toepassing zijnde versie en is te vinden op onze website.

Disclaimer
Aan het samenstellen van deze website en haar inhoud is de hoogste zorg besteed. Desondanks kan
het voorkomen dat er zich kleine onvolkomenheden voordoen. Eurocable Holland B.V. aanvaardt
geen enkele aansprakelijkheid uit het gebruik en de inhoud van deze website.